• ANASAYFA
 • süre tutum dilekçesi istinaf

  süre tutum dilekçesi istinaf

  süre tutum dilekçesi

  10. Ceza Dairesi         2021/16634 E.  ,  2022/48 K.


   

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : ADANA Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi

  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

  Hükümler : a) Mahkûmiyet: Silifke Ağır Ceza Mahkemesi, 04.05.2021- 2020/463 esas ve 2021/299 karar

  b) İstinaf başvurusunun esastan reddi: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 28.06.2021 - 2021/1087 esas ve 2021/999 karar

   

  süre tutum dilekçesi Dosya incelendi.

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

  5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık ve müdafiinin dilekçelerinde belirttikleri temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek, anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede,

  süre tutum istinaf Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;

  Sanığa verilen adli para cezasının TCK’nın 52/4. maddesi uyarınca birer ay ara ile takdiren 24 eşit taksit ile tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geriye kalan kısmın tamamının tahsil edileceğine karar verildikten sonra kararda “ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarı” belirtilmeyerek TCK’nın 52/4. maddesinin son cümlesine aykırı davranılması,

  Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz istemleri bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, CMK'nın 302. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, ancak bu durumun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 303. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, ilk derece mahkemesi hükmünün;

  Hüküm fıkrasının 6. paragrafında yer alan “tahsil edileceğinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin” ibaresinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi hükmünün

  DÜZELTİLEREK TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİNE, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre göz önüne alınarak sanık hakkındaki salıverilme talebinin reddine, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun 29.12.2021 tarihli ve 24692 sayılı raporuna göre infazın ertelenmesi hususunun ilk derece mahkemesince değerlendirilmesine,

  28/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Silifke Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin Adana Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesine gönderilmesine, 10.01.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi. süre tutum dilekçesi örneği


   

  2. Ceza Dairesi         2021/19633 E.  ,  2022/54 K.


   

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

  SUÇ : Hırsızlık

  HÜKÜM : İstinaf isteminin düzeltilerek esastan reddi

   

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  5271 sayılı CMK'nın 288. maddesinin ''Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.'' ve aynı Kanun'un 294. maddesinin ise; ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.'' şeklinde düzenlendiği de gözetilerek sanığın temyiz isteminin, atılı suçu işlemediğine yönelik olduğu belirlenerek anılan sebebe yönelik yapılan incelemede;

  Sanık hakkında müştekiye yönelik eylemi sebebiyle hırsızlık suçundan kurulan hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, istinaf isteminin düzeltilerek esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazının reddiyle, 5271 sayılı CMK'nin 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nin kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN istem gibi ONANMASINA, 10.01.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.


   

  10. Ceza Dairesi         2020/15162 E.  ,  2021/14416 K.


   

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi

  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

  Hükümler : 1- Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi 18.03.2020 tarih,

  2020/24 esas ve 2020/57 karar sayılı mahkûmiyet hükmü

  2- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, 03.06.2020 - 2020/552 esas ve 2020/546 karar sayılı istinaf başvurusunun eleştiri ile esastan reddi

   

  Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre incelendi.

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak sanık ve müdafiinin temyiz isteklerinin CMK'nın 294/2. maddesi kapsamında olduğu ve hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik olarak yapılan incelemede;

  Sanık hakkında tekerrüre esas alınan Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/1333 esas ve 2013/1697 karar sayılı ilamı ile 5607 sayılı Kanun'un 3/5. maddesi gereğince verilen mahkûmiyeti ile ilgili olarak UYAP üzerinden yapılan araştırmada Mahkemesince 08/06/2020 tarihli 2013/1333 esas ve 2013/1697 sayılı ek karar ile 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun etkin pişmanlık kapsamını genişleten 62 ve 63. maddeleri nedeniyle sanık hakkındaki ilamın infazının durdurulmasına karar verildiği anlaşılmakla, bu ilam hakkındaki uyarlama yargılaması sonucunun araştırılarak sonucuna göre, aleyhe temyiz bulunmayan sanığın kazanılmış hakkının saklı olduğu da gözetilmek suretiyle, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

  Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların, aşağıda belirtilenler ve eleştiri dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

  1- Sanığa verilen adli para cezasının TCK’nın 52/4. maddesi uyarınca taksitlendirilmesine karar verildikten sonra kararda “ödenmeyen para cezasının hapse çevrileceği ihtarı” belirtilmeyerek TCK’nın 52/4. maddesinin son cümlesine aykırı davranılması,

  2- Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan uyuşturucu maddenin ve şahit numunenin TCK'nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesi yerine şahit numunelerin müsaderesine karar verilmeden ve uyuşturucu maddenin TCK'nın 54. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi,

  3- Sanığın evinde yapılan arama sonucunda 27/09/2018 tarihli arama tutanağı uyarınca uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilerek el konulan ve 2018/460 nolu emanetine alınan 640 TL'nin suçtan elde edildiğine dair yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığından, iadesi yerine, TCK'nın 55. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi,

  Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde olduğundan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 03/06/2020 tarihli 2020/552 esas ve 2020/546 karar sayılı hükmünün 5271 sayılı CMK'nın 302/2-4. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 303. maddesinin verdiği yetki uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, ilk derece mahkemesi hükmünün,

  1- Hüküm fıkrasının, sanığa verilen adli para cezasının taksitlendirilmesine ilişkin paragrafına “... kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına” ibaresinin eklenmesi,

  2- Hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin kısımlarda yer alan “TCK'nın 54. maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,” ibaresinden önce gelmek üzere “ve Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarınca alınan tanık numunelerin” ibaresinin eklenmesi, hüküm fıkrasının uyuşturucu maddenin ve şahit numunenin müsaderesine ilişkin bölümünde yer alan “54.” ibaresinin çıkarılarak, yerine “54/4.” ibaresinin yazılması,

  3- Hüküm fıkrasının kazanç müsaderesine ilişkin bölümünün çıkartılarak yerine “Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/460 nolu adli emanetinde yer alan 640 TL'nin sanığa iadesine” ibaresinin yazılması,

  Suretiyle, diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi hükmünün DÜZELTİLEREK TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİNE, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre göz önüne alınarak sanık hakkındaki salıverilme talebinin reddine,

  28/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmesine, 28/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


   

  2. Ceza Dairesi         2021/20952 E.  ,  2022/64 K.


   

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

  SUÇ : Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali

  HÜKÜM : İstinaf isteminin esastan reddi

   

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  1-Sanık hakkında iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçundan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair karara yönelik sanık müdafiinin temyiz isteminin incelenmesinde;

  Hükmolunan cezaların miktar ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanık müdafiinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

  2-Sanık hakkında hırsızlık suçundan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair karara yönelik sanık müdafiinin temyiz isteminin incelenmesinde;

  5271 sayılı CMK'nın 288. maddesinin ''Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.'' ve aynı Kanunun 294. maddesinin ise; ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.'' şeklinde düzenlendiği de gözetilerek, sanık müdafiinin temyiz isteminin sanık hakkında atılı suçun sübut bulmadığına, sanığın olay tarihinde uyuşturucu madde kullandığı için olay yerinde zorlama sonucu bulunduğuna, suç kastının bulunmadığına ve cezasından TCK’nın 145. maddesi gereğince indirim yapılması gerektiğine yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeple sınırlı olarak yapılan incelemede;

  5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinde öngörülen hak yoksunlukları uygulanırken, 15/04/2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

  Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkında verilen karar hukuka uygun bulunduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, 5271 sayılı CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nin kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA, 10/01/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.


   

  https://www.bozodganfigs.com/sure-tutum-dilekcesi-istinaf-453453 uyuşturucu madde ticareti yargıtay

  https://www.nazzeytin.com/sure-tutum-dilekcesi-istinaf-745744 uyuşturucu madde ticareti 10. ceza dairesi

  https://w1.nazincir.com/sure-tutum-dilekcesi-istinaf-766782345 uyuşturucu madde ticareti içtihat

  https://ceviz.nazincir.com/sure-tutum-dilekcesi-istinaf-25464565237 sayılı TCK uyuşturucu madde ticareti

  https://www.ankara.legal/sure-tutum-dilekcesi-istinaf-53457567 Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu madde ticareti